Gia Phả Trực Tuyến - HỌ VĂN VIỆT NAM
BạnHọcLớp.vn
Alert icon
GIA PHẢ là ghi lại tên những người cùng huyết thống,  không phải chỉ ghi tên những người cùng họ Văn.
Văn Quý Minh Tuấn
Gia phả trực tuyến đã xong
Kính dâng tiên tổ chút lòng hiếu ân.
---0o0---

Kính mời bà con họ Văn liên hệ để làm gia phả miễn phí ạ !!!!
 

Trang nhất » Gia Phả Trực Tuyến » Làng Hà Trung-Vinh Hà-Phú Vang

Photo  Photo
Mộ Ngài Tổng Đốc Long Hầu                                          Mộ Ngài Thủy Tổ Tộc Văn Hà Trung                              Mộ Ngài Cai Tri Phó Tướng Thắng Lộc Hầu
PhotoPhoto
Hai ngôi mộ Ngài Đệ Nhất và Đêi Nhị thế

VĂN CÚNG TIÊN TỔ NHÂN NGÀY ĐÔNG CHÍ HẰNG NĂM TẠI NHÀ THỜ TỘC VĂN VIẾT
 
Tuế thứ: …….Niên, …….. Nguyệt, ……… Nhựt
Vì:
 Việt Nam quốc, Thừa Thiên tỉnh, Phú Vang huyện, Vinh Hà xã, Hà Trung đệ tam thôn, Tân Tỉnh xứ
Kim vì bổn tộc Văn Nhạn Môn Quận
Đệ Nhất phái, Đệ Nhị phái, Đệ Tam phái, Đệ Tứ phái, Đệ Ngũ phái, Đệ Lục phái
Hiệp toàn nam nữ, tử tôn, hôn tế, nội ngoại đại tiểu đẳng toàn bổn tộc
Tự tôn: Văn Viết ……....................
Đông gian: Văn Viết……................
Tây gian: Văn Viết………...............
Nay bổn nguyệt kiết nhựt, thể lệ Đông Chí hằng niên, tảo mộ chư hương linh Tiên Tổ, đông tiết chi nghi, toàn  bổn tộc thành tâm cẩn dĩ: hương đăng phù loan tửu, binh tài thanh chước, thứ phẩm chi nghi
 
NHẤT TÂM PHỤNG THỈNH
 
        -Thủy tổ Nhạn Môn Quận Văn Viết Đại Lang quý công chi thần vị vị tiền.
-Đồng hàng Thủy Tổ, Đại Nam Tiền Triều Tổng Đốc Kiêm Long Hầu Văn Viết Quý Công chi thần vị vị tiền.
-Đồng hàng Thủy Tổ Cai Tri Phó Tướng Thắng Lộc Hầu Văn Viết Quý Công chi thần vị vị tiền.
-Đông vái chiêu khảo liệt vị vị tiền.
-Tây vái chiêu khảo liệt vị vị tiền.
-Lục phái Tiên Tổ liệt vị vị tiền.
-Đệ Nhất Thế Tiên tổ khảo chi thần vị vị tiền. Đệ Nhất Thế Tiên tổ tỷ chi thần vị vị tiền.
-Đệ Nhất Thế Tiên tổ Bá khảo chi thần vị vị tiền. Đệ Nhất Thế Tiên tổ Bá tỷ chi thần vị vị tiền
-Đệ Nhất Thế Tiên tổ Thúc khảo chi thần vị vị tiền. Đệ Nhất Thế Tiên tổ Thúc tỷ chi thần vị vị tiền
-Đệ Nhất Thế Tiên tổ Cô chi thần vị vị tiền.
 
-Đệ Nhị Thế Tiên tổ khảo chi thần vị vị tiền. -Đệ Nhị Thế Tiên tỷ chi thần vị vị tiền.
-Đệ Nhị Thế Tiên tổ Bá khảo chi thần vị vị tiền. -Đệ Nhị Thế Tiên tổ Bá tỷ chi thần vị vị tiền.
-Đệ Nhị Thế Tiên tổ Thúc khảo chi thần vị vị tiền. -Đệ Nhị Thế Tiên tổ Thúc tỷ chi thần vị vị tiền.
-Đệ Nhị Thế Tiên tổ Cô chi thần vị vị tiền.
 
-Đệ Tam Thế Tiên tổ khảo chi thần vị vị tiền. Đệ Tam Thế Tiên tổ tỷ chi thần vị vị tiền
-Đệ Tam Thế Tiên tổ Bá khảo chi thần vị vị tiền. Đệ Tam Thế Tiên tổ Bá tỷ chi thần vị vị tiền
-Đệ Tam Thế Tiên tổ Thúc khảo chi thần vị vị tiền. Đệ Tam Thế Tiên tổ Thúc tỷ chi thần vị vị tiền
-Đệ Tam Thế Tiên tổ Cô chi thần vị vị tiền.
 
-Đệ Tứ thế Tiên tổ khảo chi thần vị tiền. Đệ Tứ thế Tiên  tổ tỷ chi thần vị tiền
-Đệ Tứ thế Tiên tổ Bá khảo chi thần vị tiền. Đệ Tứ thế Tiên tổ Bá tỷ chi thần vị tiền
-Đệ Tứ thế Tiên tổ Thúc khảo chi thần vị tiền. Đệ Tứ thế Tiên tổ Thúc tỷ chi thần vị tiền
-Đệ Tứ thế Tiên tổ Cô chi thần vị tiền.
 
-Đệ Ngũ thế Tiên tổ khảo chi thần vị tiền. Đệ Ngũ thế Tiên tổ tỷ chi thần vị tiền
-Đệ Ngũ thế Tiên tổ Bá khảo chi thần vị tiền. Đệ Ngũ thế Tiên tổ Bá tỷ chi thần vị tiền
-Đệ Ngũ thế Tiên tổ Thúc khảo chi thần vị tiền.  Đệ Ngũ thế Tiên tổ Thúc tỷ chi thần vị tiền
-Đệ Ngũ thế Tiên tổ Cô chi thần vị tiền.

          -Nhơn thần liệt vị Lịch đợi hậu hiền, hàm tư phối hưởng, Tả tùng tự liệt vị, Hữu tùng tự liệt vị, Đường thúc, Đường bá liệt vị, Chư phần mộ thất lạc, Bất trị hà xứ, hà phương liệt vị, Bá thúc huynh đệ, Cô nhi tiểu muội, Nam thường suốt sổ, Tiền bối nghĩa tế, ngoại tôn liệt vị, nam nữ tử tôn, đường thúc, đường bá, vô tự tùng tự, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, đẳng chư hương hồn, đồng lai phối hưởng
 
VIẾT CUNG DUY TIÊN TỔ

        -Tích tùng Bắc địa, xã lập Nam thiên, phối càn thủy khôn sanh chi địa, nải lý mộc hữu bổn, thủy hữu nguyên, tử mạnh hương truyền, kế thế tử hiếu tôn hiền, tự cổ chí kim, tại tại tề du hộ mộ, nhơn nhơn trọng khởi tôn sùng, khương ninh vĩnh vũ, dư ba bổn tộc hưởng hòa bình chi phước, phúc thọ tích ư cảm hộ, tôn tôn tý tý, vật thế dẫn chi, niên niên diên diên, thiên thu ngưỡng chỉ, tú nhơn đồng thiên tích trỉ, phỉ lễ cung trần, phục kỳ giáng cách, tích dĩ vong tâu phò bổn tộc, tôn tử nội ngoại bình an lợi lạc, phước thọ diên trường, nhơn an lợi vật, tài hưng phước vượng
NGƯỠNG VỌNG
 Tôn tổ phù chi gia huệ giả
Toàn bổn tộc, nam nữ, tử tôn, hôn tế, nội ngoại, đại tiểu đẳng đồng kính bái
PHỤC DUY CẨN CÁO
 

VĂN TẾ TIÊN TỔ
 
Nhớ linh xưa:
Công cao vòi vọi, đức rộng mênh mông
Ơn tổ tiên Nam Hải tương đồng
Nền phúc hậu Thái Sơn dị sánh
Tổ tiên trước
Tự Ái Châu, Nam tiến phù Lê
Nhập Rí- Ô, cương thổ Hải Vân Sơn
Dòng sông Hà giao thuỷ án thiên thanh
Tam Giang hội Hà Giang sinh đế vương
Thượng Can Lô, Hải Vân Sơn khai cơ định hướng
Tổng Vĩnh Trị canh cải dựng cơ đồ
Lấy mồ hôi đổi lúa thu ngô
Đem tâm huyết khai hoang lập xã
Trải bao cảnh mưa đông nắng hạ
Chí kiên trì chẳng dạ đổi thay
Trong giang sơn tạo hoá an bày
Ngoài vũ trụ hoằng khai thế cuộc
Tuy gian khổ vẫn sách đèn nghiêng bút
Dạy cháu con thông suốt mối kinh luân
Gái ghi tâm đức vẹn tam tòng
Trai khắc cốt ngũ thường chung bách hạnh
Gieo giống báu ngọc ngà khó sánh
Cổ thụ xưa cành nhánh sum sê
Tích đức vi nhân
Tạo phước lộc lưu truyền hậu thế
Tu tâm hành thiện
Giữ thanh danh hiển đạt gia phong
Để lại tử tôn
Nào sỹ, nào nông, nào công, nào thương
Trong duyên cơ rạng rỡ bách tông
Ngoài kết nghĩa dâu hiền rễ thảo
Nào có ngờ đâu !?
Thế sự hưng vong nô định cuộc
Nhân sinh tán tụ vật quang hoài
Cảnh tình chung thế sự bài khai
Đất nước tang thương bi oa chữ nhục
Xuyên huyết sơn hà nhất đởm lưỡng thiên (1)
Đời nhân sinh gặp cảnh ngữa nghiêng
Đành lánh nạn tìm miền sinh kế
Về quê hương giờ đây đâu dễ
Cuộc thăng trầm như sóng bể dập thuyền con
Nhà thờ xưa chung số phận với tang thương
Nhìn dâu bể mà ngậm ngùi hoa cỏ
Đàn con cháu bốn phương trời đây đó
Dù phồn vinh luôn khao khát hướng đi về
Dòng sông Hà chảy mãi với tình quê
Nhờ tiên tổ kiêm toàn chung vũ dực (2)
Nay con cháu nguyện cùng nhau góp sức
Cố điểm tô hồi phục đấng Tiền Hiền
Dù cháu con cách trở sơn duyên
Ghi nhớ mãi hướng về miền cội gốc
Nào nhân sỹ, công nhân, quan lộc
Dù xa xăm xuống dốc, qua gành
Tâm thanh tỉnh như biển cả trong xanh
Tâm chí hiếu mới đành lòng yên dạ
Một viên gạch cùng chung tảng đá
Vài tấc công hòa nhịp vạn kim ngân
Ngày khánh thành ai cũng cầu mong
Nội ngoại cháu con hội tề đông đủ
Vạn đợi vĩnh thuỳ công bất hủ
Thiên thu trường tại nghĩa hoằng dương
Lễ khánh thành an tại từ đường
Cung kính phẩm vật dâng hương Tiên Tổ
Nhớ lời xưa mộc bổn thuỷ nguyên
Cầu thất tổ cữu huyền chứng giám
Thỉnh chư vị thần linh gia huệ
Vì chiến tranh, kinh tế lãnh đạm khói hương
Hoàn cảnh chung dời đổi tha phương
Xin quy tụ từ đường Văn Tộc
Của đại chiếm hời công kết hội
Cho chúng con một cội nỡ muôn cành
Âm dương thuần hoá, hoá sanh danh
Cầu ban phước nhân đinh trường thọ
Ba tuần rượu chút tình báo bổ
Hiển linh xưa phò hộ niên trường
Trước đỉnh trầm nghi ngút khói hương
Nội ngoại chúng con cúi đầu bái tạ
Phục vị cẩn cáo
 
 
 
 
Ghi chú:     (1) Nhất đởm lưỡng Thiên: Một vai gánh hai Triều: TriềuLê và Triều Nguyễn;
 (2) Vũ dực: Vũ là lông, dực là cánh. Ý nói con cháu còn đông đủ

 

Facebook_commentnam linh chi nam linh chi huu co quà tặng sức khỏe nấm linh chi nấm linh chi hữu cơ mua nấm linh chi ở đâu nấm linh chi giải độc gan nấm linh chi chữa ung thư nấm linh chi hàn quốc nấm linh chi chữa mất ngủ dược phẩm thiên nhiên nấm linh chi nấm linh chi làm đẹp da nấm linh chi chữa mất ngủ nam linh chi nấm linh chi giải độc gan