Phả Ký Tộc Văn Thừa Thiên Huế - HỌ VĂN VIỆT NAM
BạnHọcLớp.vn

Trang nhất » Tin Tức » Chi Họ Văn_Thừa Thiên Huế

Phả Ký Tộc Văn Thừa Thiên Huế

Thứ bảy - 14/01/2012 12:48
Đây là các danh nhân của Tộc Văn TT-Huế từ thế kỷ 16-20, được sưu tầm trong các gia phả và sách sử tỉnh nhà. Song vẫn còn nhiều nơi mà BBT chúng tôi chưa sưu tầm được. Còn các doanh nhân của thế kỷ 20-21 chúng tôi chưa truy cập được. Mong thông cảm, đăng trong tập PHẢ KÝ TỘC VĂN THỪA THIÊN HUẾ. BBt chúng tôi sẽ in đăng trong tập PHẢ KÝ TỘC VĂN THỪA THIÊN HUẾ, sắp ấn hành vào năm 2012.

TỘC VĂN THỪA THIÊN HUẾ

NHỮNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI NƯỚC VỚI DÒNG TỘC QUA CÁC TRIỀU ĐẠI.

      1-Văn Viết Dụ 文曰喻

大南前朝傯督兼龍侯文貴公尊神

Đại Nam Tiền Triều Tổng Đốc Kiên Long Hầu Văn Quý Công Tôn Thần.

開耕田土自上筸壚下至海雲山

Khai Canh điền thổ từ Thượng Can Lô đến Hải Vân Sơn

(Hòm bộ làng Hà Trung Vinh Hà-Phú Vang)

      2-Văn Nhân Thận  文仁慎

翌保中興靈扶加贈端肅尊神

Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù gia tặng Đoan Túc Tôn Thần

      3-Văn Nhân Bút  文仁筆

翌保中興靈扶加贈端肅尊神

大郎建耕私田

Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù gia tặng Đoan Túc Tôn Thần

Đại Lang Kiến Canh Tư Điền

(gia phả Tộc Văn Đình Phong Lai-Quảng Điền)

      4-Văn Viết Nhu 文曰柔

該知副相勝祿侯文貴公尊神

Cai Tri Phó Tướng Thắng Lộc Hầu Văn Quý Công Tôn Thần

(gia phả Tộc Văn Viết Hà Trung-Phú Vang)

     5-Văn Quý Công  文貴公

本土該知巴勝侯

Bổn Thổ Cai Tri Ba Thắng Hầu

(gia phả Tộc Văn Đình Phong Lai-Quảng Điền)

     6-Văn Quý Công  文貴公

号本土開耕達聰智惠翌保中興靈扶文貴公尊神

Hiệu Bổn Thổ Khai Canh Đạt Thông Trí Huệ Dực Bảo Trung Hưng Linh Phò

VĂN QUÝ CÔNG Tôn Thần .

(gia phả Tộc Văn Phước Cổ Tháp-Quảng Điền)

   7-Văn Chương  文彰

開始文宗肇祖雁門郡文彰貴公諡 昭德府君

Khai Thủy Văn Tông triệu tổ Nhạn Môn Quận Văn Chương Quý Công thụy Chiêu Đức Phủ Quân

誥封本社開耕文大郎稔著靈應著封為翊保中興扶之神

Cáo Phong Bổn Xã Khai Canh Văn Đại Lang Nẫm trứ Linh ứng trước phong vị Dực Bảo Trung Hưng Phù Chi Thần

(gia phả Tộc Văn Đình Vân Thê-Hương Thủy)

   8-Văn Đình Cầu  文廷虬

永隆省藩司正九品

Ty Phiên Tỉnh Vĩnh Long chánh cửu phẩm.

(gia phả Tộc Văn Đình Vân Thê-Hương Thủy)

 

   9-Văn Đình Loan  文廷鸞

壽春王俯屬兵隊長

Đội Trưởng Thuộc Binh Vương Phủ Thọ Xuân

   10-Văn Đình Phong  文廷豐

原內務府正九品,維新四年十一月二十五日贈奉誠大夫翰林院侍講

啟定元年五月初十日加贈朝列大夫翰林院侍講學士

Nguyên nội vụ phủ Chánh cửu phẩm, Duy Tân tứ niên ngày 25 tháng 11 tặng Phụng Thành Đại Phu Hàn Lâm Viện Thị Giảng.

Khải Định nguyên niên ngày 10 tháng 5 gia tặng Triều Liệt Đại Phu Hàn Lâm Viện Thị Giảng Học Sĩ

元配: 枚氏,宋山縣人 –Nguyên phối: Mai Thị Thơm , người Huyện Tống Sơn

維新四年十一月二十五日贈從五品宜人

Duy Tân tứ niên ngày 25 tháng 11 tặng Tòng Ngũ phẫm Nghi Nhân.

啟定元年五月初十日加贈從四品恭人

Khải Định nguyên niên ngày 10 tháng 5 gia tặng Tòng Tứ Phẩm Cung Nhân

   11-Văn Đình Đăng  文廷登

原靖蠻三奇一隊, 隊權一奇協菅

Nguyên Tịnh Man Tam Cơ Nhất Đội, Cai Đội Quyền Nhất Cơ Hiệp Quan.

元配:五品阮氏漻–Nguyên phối: Ngũ phẩm  Nguyễn Thị Sừng

   12-Văn Đình Kiên  文廷堅

從北圻軍次賞九品百戶

(Tòng quân thứ Bắc Kỳ thưởng cửu phẩn bá Hộ)

   13-Văn Đình Sừng  文廷

揀兵歷陞率隊咸宜元從亡捐軀贈武公都慰禁兵正隊姪文廷達龍衣蔭将為員子項

Giản binh lịch thăng suất đội Hàm Nghi nguyên niên tùng vong quyên khu tặng Võ Công Đô Úy Cấm Binh Chánh Đội điệt Văn Đình Đạt Long Y Ấm tương vị Viên

 Tử hạng.

     14-Văn Đình Kiêm  文廷兼

恭迎建福在藉田贈正九品百戶

Năm Kiến Phúc (1883-1884) được tặng chánh cửu phẩm rước về làng.

     15-Văn Đình Trị  文廷治

丙子(1876)科誠中秀才第一名致仕蒙賞金磬佩星領學部郎中.正三品文階

Đổ đầu Tú Tài khoa Thành Trung năm Bính Tý (1876). Chí sĩ mông tặng Kim Khánh Bội Tinh. Giử chức Học Bộ Lang Trung. Chánh Tam Phẩm Văn Giai.

     16-Văn Đình Giản  文廷柬

廕生補承天公使座通事陛翰林院待詔啟定元年.廕授翰林院供奉

Ấm sanh bổ Thừa Thiên Công Sứ Tòa Thông Sự bậc Hàn Lâm Viện Đải Chiếu Khải Định năm thứ nhất. Ấm thụ Hàn Lâm Viện Cung phụng.

     17-Văn ĐìnhTư  文廷木思  

廕生維新乙卯科文鄉誠中二場五月日庭桃中授翰林院供奉

Ấm sinh Duy Tân Khoa Ất Mão Văn Hương Thành Trung nhị trường ngũ nguyệt nhật đình đào trung thụ Hàn Lâm Viện cung phụng

(gia phả Tộc Văn Đình Vân Thê-Hương Thủy)

     18-Văn Thị Vũ tức Văn Thị Như lan   文氏 憮       即文氏如蘭

Con gái của Ngài Văn Hữu Trung (Sơn Tùng)

                    有子:應慰官承府,上書部禮朝阮,顯祖仳學寶會

Có Con: Cụ Ưng Úy Thượng Thư Bộ Lễ. Bà Nội nhà Bác học Bửu Hội

(gia phả Tộc Văn Hữu Sơn Tùng-Quảng Điền)

     19-Văn Thị Thu   文氏 秋

Con gái Ngài Văn Đình Thành (Vân Thê)

:提督京城尊室訂 有子:尊室說 上書部兵咸宜元年,尊室慧 知縣,尊室例 參辨

Chồng: Đề Đốc Kinh Thành Tôn Thất Đinh, có con là: Tôn Thất Thuyết Thượng Thư Bộ Binh Hàm Nghi năm thứ nhất, Tôn Thất Tuệ Tri Huyện, Tôn Thất Lệ quan Tham Biện

(gia phả Tộc Văn Đình Vân Thê-Hương Thủy)

     20-Văn Đình Khuôn  文廷匡

原授該知副將

Nguyên Thụ Cai Tri Phó Tướng

(gia phả Tộc Văn Hữu Sơn Tùng Quảng Vinh)

     21-Văn Đình Trực  文廷直

原授郎中部工

Nguyên Thụ Lang Trung Bộ Công

(gia phả Tộc Văn Hữu Sơn Tùng Quảng Vinh)

     22-Văn Đình Sách  文廷策

原授茂材部工部合使司該合策定子

Nguyên Thụ Mậu Tài Bộ Công, Bộ Hợp Sứ Ty, Cai Hợp Sách Định Tử

(gia phả Tộc Văn Hữu Sơn Tùng Quảng Điền)

     23-Văn Quang Huy  文光輝

(Con Của Ngài Văn Đình Sách)

原授內務員外郎

Nguyên Thụ Nội Vụ Viên Ngoại Lang

(gia phả Tộc Văn Hữu Sơn Tùng Quảng Vinh)

     24-Văn Hữu Nỡ tức Tường 文有汝即祥

原授知部墻光

Nguyên Thụ Tri Bộ Tường Quang

 (gia phả Tộc Văn Hữu Sơn Tùng- Phong Điền)

     25- Văn Công Thắng.      文 公 勝 大

郎 顯 守 城 尉

Đại lang Hiển Thành Thủ Úy

            Hiển Thành Thủ Úy làm quan được nhà Vua phong, cấp bậc là chính Tam Phẩm (tước ấy có từ niên hiệu Thiệu Trị trở về sau

(gia phả Tộc Văn Đình Phong Lai-Quảng Điền)

     26- Văn Mô.      文 摸

開墾文摸大郎翌保中興靈扶尊神

  • Khai khẩn Văn Mô Đại lang, sắc phong Dực Bảo Trung Hưng Linh Phò Tôn Thần.

(Hòm bộ làng An Bằng Vinh An-Phú Vang)

 

(Phần này BBT chúng tôi chưa sưu tầm hết, mong quý đọc giả và con cháu Tộc Văn TT-Huế cung cấp cho BBT chúng tôi thêm tài liệu. Xin chân thành cám ơn)

Tác giả bài viết: Văn Viết Thiện

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: tộc văn, chúng tôi

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


nam linh chi nam linh chi huu co quà tặng sức khỏe nấm linh chi nấm linh chi hữu cơ mua nấm linh chi ở đâu nấm linh chi giải độc gan nấm linh chi chữa ung thư nấm linh chi hàn quốc nấm linh chi chữa mất ngủ dược phẩm thiên nhiên nấm linh chi nấm linh chi làm đẹp da nấm linh chi chữa mất ngủ nam linh chi nấm linh chi giải độc gan